Company Information

MENU

TOP  >  Company Information  >  Directors and Auditors

Directors and Auditors

(As of April 1, 2020)

Representative Director and President Higuchi Shinya
Director,Member of the Board
Managing Executive Officer
Takahashi Kozo
Oi Shigehiro
Omae Kozo
Yanagimoto Katsu
Outside Director,Member of the Board Kobayashi Takashi
Onishi Tamae
Director,Member of the Board Masumitsu Noriyuki
Tsuga Hiroshi
Senior Audit & Supervisory Board Member Nagano Kazuhiko
Outside Audit & Supervisory Board Member Ohe Katsuaki
Yogi Hiroshi
Audit & Supervisory Board Member Sonoda Hiroto
Executive Officer Chiba Takayo
Kuwana Takashi
Unigame Yasukazu
Kunisada Masanori
Morishita Norihiko
Inoue Mitsuru
Hiraoka Kazuhiko
Koga Yasutomo
Yatsunami Takashi
Fellow Yanagitani Akihiko